Μετάφραση, Ενότητα 5η

Ενότητα 5η, «Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας» Ισοκράτης, Κατά Λοχίτου, 18-21 

 
Ἔστι δέ δικαστῶν νοῦν ἐχόντων                     Είναι καθήκον των συνετών δικαστών 
περί τῶν ἀλλοτρίων τά δίκαια ψηφιζομένους     παίρνοντας δίκαιες αποφάσεις για τις υποθέσεις των άλλων 
ἅμα καί τά σφέτερ’ αὐτῶν εὖ τίθεσθαι.             να τακτοποιούν συγχρόνως και όσα έχουν σχέση με τους ίδιους. 
Καί μηδείς ὑμῶν, εἰς τοῦτ’ ἀποβλέψας,            Και κανείς από σας, αφού λάβει υπόψη του αυτό, 
ὅτι πένης εἰμί καί τοῦ πλήθους εἷς,                  ότι δηλαδή είμαι φτωχός κι ένας από τον απλό λαό, 
ἀξιούτω τοῦ τιμήματος ἀφαιρεῖν.                      ας μη θεωρεί σωστό να μειώσει το πρόστιμο. 
Οὐ γάρ δίκαιον                                              Γιατί δεν είναι δίκαιο 
ἐλάττους ποιεῖσθαι τάς τιμωρίας                      να επιβάλλετε ηπιότερες ποινές 
ὑπέρ τῶν ἀδόξων ἤ τῶν διωνομασμένων,        στους αφανείς παρά στους επιφανείς, 
οὐδέ χείρους ἡγεῖσθαι τούς πενομένους          ούτε να θεωρείτε υποδεέστερους τους φτωχούς  
ἤ τούς πολλά κεκτημένους.                             από αυτούς που κατέχουν πολλά.
Ὑμᾶς γάρ ἄν αὐτούς ἀτιμάζοιτ’                        Γιατί θα περιφρονούσατε τους εαυτούς σας 
εἰ τοιαῦτα γιγνώσκοιτε περί τῶν πολιτῶν.         αν αποφασίζατε τέτοια πράγματα για τους πολίτες. 
Ἔτι δέ καί πάντων ἄν εἴη δεινότατον,               Γιατί θα ήταν το πιο φοβερό απ’ όλα, 
εἰ δημοκρατουμένης τῆς πόλεως                     αν, ενώ η πόλη έχει δημοκρατικό καθεστώς, 
μή τῶν αὐτῶν ἅπαντες τυγχάνοιμεν [...].          δεν απολαμβάναμε όλοι τα ίδια δικαιώματα [...]. 
Οὐκ, ἄν γέ μοι πεισθῆθ’,                                Αν βέβαια πεισθείτε σε μένα 
οὕτω διακείσεσθε                                          δε θα συμπεριφερθείτε με αυτόν τον τρόπο 
πρός ὑμᾶς αὐτούς                                         στους εαυτούς σας 
οὐδέ διδάξετε τούς νεωτέρους                        ούτε θα διδάξετε στους νεότερους 
καταφρονεῖν τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν,           να περιφρονούν τον απλό λαό των πολιτών, 
οὐδέ ἀλλοτρίους ἡγήσεσθ’ εἶναι                      ούτε θα θεωρήσετε ότι είναι διαφορετικές
τούς τοιούτους τῶν ἀγώνων,                          οι δίκες τέτοιου είδους,
ἀλλ’ ὡς ὑπέρ αὐτοῦ δικάζων                          αλλά με την ιδέα ότι δικάζει για θέμα που τον αφορά, 
οὕτως ἕκαστος ὑμῶν οἴσει τήν ψῆφον.            έτσι θα ψηφίσει ο καθένας από σας. 
Ἅπαντας γάρ ὁμοίως ἀδικοῦσιν                      Γιατί όλους εμάς εξίσου αδικούν 
οἱ τολμῶντες τοῦτον τόν νόμον παραβαίνειν     όσοι τολμούν να περιφρονούν αυτόν το νόμο 
τόν  κείμενον                                                που ισχύει 
ὑπέρ τῶν σωμάτων τῶν ὑμετέρων.                 για την προστασία της δικής σας σωματικής ακεραιότητας. 
 

Παράλληλο κείμενο, Πλάτων, Μενέξενος, 238e-239b 

Μετάφραση 
Εμείς όμως και οι δικοί μας, γεννημένοι όλοι σαν αδέρφια από μια μητέρα, θεωρούμε σωστό να μην είμαστε ούτε δούλοι ούτε άρχοντες ο ένας στον άλλο, αλλά η εκ φύσεως ισότητα του γένους μας αναγκάζει να αναζητάμε την ισονομία όπως επιτάσσει ο νόμος, και για κανέναν άλλο λόγο να υποχωρούμε στις μεταξύ μας σχέσεις μόνο σε όποιον επιδεικνύει αρετή και φρόνηση. Μεγαλωμένοι επομένως μέσα σε πραγματική ελευθερία οι πατέρες αυτών εδώ και οι δικοί μας πατέρες και αυτοί εδώ οι ίδιοι οι νεκροί, και καθώς προέρχονταν από καλή γενιά, επέδειξαν σε όλους τους ανθρώπους πολλά και όμορφα έργα και στην ιδιωτική τους και στη δημόσια ζωή, θεωρώντας ότι οφείλουν για την ελευθερία να μάχονται και εναντίον Ελλήνων υπερασπιζόμενοι Έλληνες και εναντίον βαρβάρων για χάρη όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων.