Παραδείγματα κριτηρίων αξιολόγησης - εξετάσεις Ιουνίου

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για
τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/20162811_kritiria_axiologisis_ne_glossas.pdf

Το κριτήριο αξιολόγησης για τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Γ ́Γυμνασίου βρίσκεται στη σελ. 32.

Το κριτήριο ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας της Γ ́Γυμνασίου βρίσκεται στη σελ. 37.